Konkurs „Okno wspomnień…”

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół w Paczkowie świętuje 70. lecie.

W związku z tym jubileuszem chcielibyśmy trochę powspominać.

Jest to konkurs dla uczniów i absolwentów. Możecie napisać wspomnienia o nauczycielach, związanych z Liceum Ogólnokształcącym im. KEN i powstałym w 2002 r. Zespołem Szkół.

Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli podzielicie się z nami swoimi wspomnieniami o szkole      i nauczycielach. Chociaż na chwilę wrócicie z nimi do paczkowskiego „Żółtka”.

Liczymy na odzew!

Regulamin

Konkursu na wspomnienia dotyczące nauczycieli

Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie

pn. „W oknie wspomnień”.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na wspomnienia dotyczące nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego     im. KEN w Paczkowie pn. „W oknie wspomnień””. (zwanego dalej „Konkursem”), jest Zespół Szkół w Paczkowie (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”).

2. Celem Konkursu jest popularyzacja ZS w Paczkowie i dokumentacja działań edukacyjnych szkoły.

3. Przedmiotem Konkursu są wspomnienia uczniów, nauczycieli w formie pisemnej i/lub rysunkowej.

4. Niniejszy regulamin jest podstawą prawną Konkursu.

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.

II. Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu, a zarazem autorami wspomnień, mogą być uczniowie, nauczyciele i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ucznia niepełnoletniego jest zgłoszenie jego uczestnictwa przez opiekuna prawnego.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie ucznia niepełnoletniego przez jego opiekuna prawnego jest równoznaczne z :

a) akceptacją niniejszego regulaminu,

b) przyjęciem wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, w szczególności określonych w pkt. II.9 poniżej.

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

7. Przygotowane na Konkurs wspomnienia nie mogą naruszać dóbr osobistych (np. godność, dobre imię itp.) osób będących ich bohaterami.

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru wspomnień, które zostaną opublikowane.

9. Przekazanie wspomnienia na Konkurs jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do zawarcia umowy o nieodpłatnym przeniesieniu na Zespół Szkół w Paczkowie  autorskich praw majątkowych do niego w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 94 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) na wszystkich istniejących w tej dacie polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania w wybranych do publikacji wspomnień zmian, które nie ingerują w sens utworu (w tym zmian korekcyjnych, skrótów, zmian uniemożliwiających identyfikację bohaterów itp.).

11. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs więcej niż jedną pracę w formie pisemnej i/lub rysunkowej, co nie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Organizatora Konkursu opublikowania wszystkich przesłanych prac.

III. Zasady zgłaszania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 15 maja 2016 roku, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: jolakalisz@wp.pl. lub ZS w Paczkowie ul. Kołłątaja 9  48-370 Paczków. Otrzymanie maila zwrotnego jest potwierdzeniem wpłynięcia wspomnienia na Konkurs.

2. Praca w formie elektronicznej powinna zostać zapisana w powszechnie możliwym do odtworzenia i edytowania (prace pisemne) formacie (doc, docx lub jpg).

3. Prace nie powinny przekraczać objętości 4 tys. znaków (w przypadku formy pisemnej).

4. Przesłane zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać dane uczestnika Konkursu, w tym:

- imię i nazwisko,

- informację o formie podpisu autora w przypadku publikacji (imię i nazwisko lub wyłącznie imię lub

wyłącznie pseudonim itp.),

- rok ukończenia szkoły,

- telefon kontaktowy oraz adres e-mailowy.

IV. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest opublikowanie, wybranych przez Organizatora Konkursu, wspomnień.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator Konkursu może podjąć decyzję o niewydawaniu powyższej pracy.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują przepisy ustawy kodeks cywilny (DZ.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).