Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły oraz Publicznego Gimnazjum w Paczkowie na tegoroczną edycję imprezy Maraton Filmowy – Filmoteka Szkolna, która odbędzie się 2 grudnia br. w Zespole Szkół      w Paczkowie. Szczegóły u wychowawców klas (ZS w Paczkowie) i w sali nr 8 (PG w Paczkowie).
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN NOCNEGO MARATONU FILMOWEGO

I Warunki ogólne:

  1. Nocny Maraton Filmowy jest imprezą szkolną, która odbędzie się w Zespole Szkół    w  Paczkowie  w dniach  1 grudnia  2016 roku.
  2. Organizatorem Nocnego Maratonu Filmowego jest Samorząd Uczniowski .
  3. Każdy uczestnik Nocnego Maratonu Filmowego zgłaszając swój udział akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać zawartych w nim warunków.
  4. Rejestracja uczestników trwa do 30 listopada 2016 r.
  5. W celu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do:

- zgłoszenia chęci udziału w Maratonie do wybranego opiekuna w szkole, w której się uczy,
- zapoznanie się z regulaminem Maratonu oraz wypełnienie zgody  rodziców na uczestniczenie w Maratonie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- dostarczenia w dniu rozpoczęcia Maratonu podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział w imprezie,

- okazania legitymacji szkolnej w dniu rozpoczęcia Maratonu.

  1. Weryfikacji podpisów na formularzu zgody rodzica na udział dziecka w Maratonie dokonuje opiekun uczestników z danej szkoły.
  2. Na terenie szkoły w czasie imprezy mogą przebywać jedynie uczniowie i pracownicy szkoły biorący udział w Maratonie.
  3. Obowiązuje zakaz poruszania się po szkole ( oprócz wyznaczonych miejsc) oraz opuszczania jej terenu bez zgody organizatorów imprezy.
  4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających.

10.  Wszyscy uczestnicy Maratonu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.

11.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów.

12.  Odpowiedzialność za wyrządzone szkody (w tym także finansową) ponoszą sprawcy lub rodzice/opiekunowie prawni.

13.  Rodzice uczniów  drastycznie nie przestrzegających  regulaminu zobowiązani są do odebrania dziecka z terenu ZS w Paczkowie po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu przez organizatorów  o zaistniałej sytuacji ( bez względu na porę nocy).

II Klasyfikacja i uczestnictwo:

1. W imprezie mogą uczestniczyć uczniowie ZS w Paczkowie i Publicznego Gimnazjum w Paczkowie.

2. Szkoła może zgłosić nie więcej niż 20 uczestników Maratonu.

III Program i przebieg Maratonu – postanowienia ogólne:

1.Maraton  rozpoczyna się w piątek 1 grudnia października 2016 roku o godzinie  19.00. Koniec imprezy: 1 grudnia, godzina 23.30.

2.  Miejscem przebiegu Maratonu jest aula szkolna w  Zespole Szkół, ul.Kołłątaja 9, 48-370 Paczków, tel. 774316440

3.Program Maratonu: wspólne oglądanie filmów.

5. Każdy uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie: śpiwór, karimatę lub materac,  przybory toaletowe, „małe przekąski”.

6. Przewiduje się przerwy między projekcjami filmów.

IV Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. O zmianach Organizator poinformuje Uczestników .

V Informacje o Maratonie

Informacje o Maratonie można uzyskać telefonicznie – tel.   774316440