Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia

na rok szkolny 2023/20234

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego ) wraz

z dokumentami

od

15 maja  2023 r.

do

19 czerwca 2023 r.

do godz.15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku

o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od

23 czerwca 2023 r.

do

10 lipca 2023 r.

do godz.15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do

12 lipca 2023 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

17 lipca 2023 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od

17 lipca 2023 r.

do

21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

24 lipca 2023 r.

do godz. 14.00.

Elektroniczny nabór do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Paczkowie  będzie przeprowadzany za pomocą systemu elektronicznego: http://nabor.pcss.pl/nysa

Instrukcja+dla+kandydatów