PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

W ZESPOLE SZKÓŁ W PACZKOWIE

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

I. Rozwijanie samorządności:

  1. Opracowywanie planu pracy SU z uwzględnieniem:

a)  regulaminu SU

b)  programu wychowawczego szkoły

c)  wniosków z posiedzeń RP i zebrań SU z ubiegłego roku szkolnego

d)  obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

e)  propozycji uczniów

  1. Opracowywanie planu imprez i uroczystości szkolnych oraz klas odpowiedzialnych za ich przygotowanie;
  1. Opracowywanie planu dyżurów uczniowskich;
  1. Organizacja przepływu informacji poprzez:

a) stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „Samorząd Uczniowski”;

b) prowadzenie strony SU w Internecie;

c) komunikaty ustne

5. Przeprowadzanie wyborów Zarządu SU;

6. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU;

7.      Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu;

9.  Systematyczne spotkania Rady SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków

II. Akcje charytatywne:

  1. Coroczne włączanie się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”;
  2. Przeprowadzenie akcji sprzedaży „ciasteczek z wróżbą” oraz walentynkowych słodkości, z których dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne

III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska;

IV. Imprezy szkolne organizowane przez SU:

  1. Mikołajki szkolne
  2. Szkolna impreza Walentynkowa
  3. Uroczyste apele rozpoczynające i kończące rok szkolny

V. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniającej prace zgłoszone do konkursów:

1. Sylwetki wielkich Polaków

2. Boże Narodzenie – złączeni tradycją

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

Zadania Forma realizacji Termin Uwagi
Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2013/2014, harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych oraz planu dyżurów uczniowskich Spotkanie z Radą SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny IX
Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU Prowadzenie tablicy informacyjnej „Samorząd Uczniowski” Cały rok
Prowadzenie strony w Internecie
Praca na rzecz szkoły Cały rok
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
Udział w uroczystościach szkolnych i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu. Cały rok
Spotkania Rady SU Comiesięczne  spotkania „robocze” SU. Cały rok
Spotkania okolicznościowe.
Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi Informacyjne spotkania z samorządami klasowymi. Cały rok
Zapoznanie samorządów klas pierwszych z opiekunami SU i przedstawicielami Rady SU IX
Praca na rzecz środowiska Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” zgodnie z harmonogramem
Dzień Chłopaka Przygotowanie życzeń, dzień bez pytania chłopców, muzyka podczas przerw 30.IX
Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej Okolicznościowa gazetka, przygotowanie życzeń i upominków dla nauczycieli X
Andrzejki Sprzedaż „Ciasteczek z wróżbą”, muzyka podczas przerw XI
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Kampania przedwyborcza prowadzona przez klasy XI
Wybory XII, I
Mikołajki Przybycie świętego Mikołaja z upominkami dla wszystkich uczniów 6 XII
Święta Bożego Narodzenia Przystrojenie szkolnej choinki oraz  budynku szkolnego XII
Przygotowanie życzeń świątecznych i okolicznościowej wystawy „Boże Narodzenie – złączeni tradycją”
Walentynki – Dzień Zakochanych Sprzedaż wypieków II
Okolicznościowa gazetka II
Poczta walentynkowa 14 II
Dni Otwarte Szkoły Pomoc w przygotowaniu Dni Otwartych Szkoły III
Międzynarodowy Dzień Kobiet Przygotowanie życzeń,  dzień bez pytania dziewcząt, muzyka podczas przerw 8 III
Wielkanoc Przygotowanie życzeń świątecznych IV
Zakończenie roku szkolnego Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego VI