Archiwum z miesiąca Styczeń, 2022

Nauka zdalna

W związku z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zespół Szkół w Paczkowie od dnia 27 stycznia do dnia 27 lutego przechodzi na zdalny tryb nauki. Nauka będzie organizowana z wykorzystaniem metod i form zdalnych za pośrednictwem platformy MS Teams. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin,        o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika

Komentarze są wyłączone dalej...

Kosmetologia w naszej szkole (film)

LINK DO FILMU

Komentarze są wyłączone dalej...

PRZYPOMNIENIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 w Zespole Szkół

w Paczkowie

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322); 3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374), 4. art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 8. Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. ZAKRES PROCEDURY: Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad uczniami oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie szkoły. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor/ Kierownik szkolenia praktycznego/pedagog/wychowawca:

1. Powiadamia telefonicznie rodziców ucznia u którego występuje podejrzenie zachorowania.

2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

Rodzice (opiekunowie prawni): 1.Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa .

2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.

3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

4. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym szkoła może się z nimi skontaktować.

5. Nie  przysyłają do szkoły dzieci chorych, przeziębionych, z katarem, kaszlem.

6. Niezwłocznie informują dyrektora/ wychowawcę/pedagoga o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS- CoV-2)

Nauczyciele:

1. Informują dyrektora oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.

2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.

3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie uczniów.

4. Niezwłocznie informują dyrektora  o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS – CoV-2

Personel obsługowy:

1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.

2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

Sposób prezentacji procedury.

1.Umieszczenie dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zobowiązanie pracowników szkoły do zapoznania się z treścią niniejszej procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze.

1.Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU SZKOŁY DO PONOWNEGO OTWARCIA.

Wyposażenie szkoły w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania szkoły:

1)zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, powierzchni;

2) organizacja 1 izolatki : dla uczniów

Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

1) zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;

2) zapoznanie z instrukcjami korzystania ze środków indywidualnej ochrony osobistej;

3) zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu szkolnego:

1)oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID19; 2) dezynfekcja pomocy dydaktycznych i pomieszczeń szkoły;

3) przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do szkoły;

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

1. Szkoła pracuje w godzinach:  od 7.00- do 15.00-praca administracji;

Od 8.00 do 17.00 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze; Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – od 8.00 do 16.00 ,

2. Poszczególne zespoły klasowe pracują zgodnie z podziałem godzin i w wyznaczonych stałych salach w godzinach: 8.00 – 17.00. W sali  uczniowie powinni zachować dystans społeczny oraz dezynfekować ręce.

3. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.,

4. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

5. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

6.Każdy uczeń korzysta wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Dopuszcza się przynoszenie przedmiotów dających poczucie bezpieczeństwa lub pozwalających na rozładowanie napięcia.

7. Pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

9. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

10. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.

12. Personel szkoły powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 metra.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1.Rodzice zobowiązani są:

1) do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;

2) udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole;

3) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;

4) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka;

5) udostępnienia aktualnego numeru telefonu, za pomocą którego pracownik szkoły ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

6). Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno wypuszczać dziecka do szkoły.

7). Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka.

ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W SZKOLE.

1.W miarę możliwości każdy nauczyciel  pracuje zgodnie z podziałem godzin.

2. W sali, w której przebywają uczniowie znajdują się tylko pomoce dydaktyczne, przedmioty i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować .

3. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić uczniom nowe zasady obowiązujące w szkole i konieczność ich stosowania m.in.: a) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; b) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

4. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z boiska szkolnego.

5. Nauczyciele  wietrzą sale lekcyjne co godzinę .

6. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców oraz dyrekcję szkoły w sytuacji wystąpienia u ucznia objawów chorobowych.

7. Nauczycielom oraz personelowi zaleca się korzystać z zapewnionych im środków ochrony: przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami szkoły.

8. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

9. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów/e-dziennika/poczty e -mail.

10. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

1. Do szkoły może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Należy ograniczyć angażowanie w zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

7. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U MŁODZIEŻY.

1. W przypadku zauważenia objawów: a) gorączka powyżej 38°C b) kaszel; c) duszności.

2. Zawiadomić dyrektora/ wychowawcę/pedagoga szkoły oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

3. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Uczeń pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora.

Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana odległość od ucznia – 1,5m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

4. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną

w Nysie, Organ Prowadzący – Wydział Edukacji, Opolskiego Kuratora Oświaty.

5. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi pracownika PSSE

6. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem Prowadzącym, Opolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

7. W przypadku ewentualnych objawów u personelu szkoły, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury . Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09 2020

Procedury korzystania z zasobów biblioteki szkolnej

1. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować dłonie.

2. Podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać nos i usta.

3. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy wypożyczają książki (maksymalnie 6 osób jednocześnie).

4. Należy zachować bezpieczną odległość między wypożyczającymi, min. 1,5 m.

5. Przy biurku podczas wypożyczania książek może znajdować się wyłącznie jedna osoba, należy zachować odległość 1,0 m od biurka.

6. Książki oddawane do biblioteki należy włożyć do odpowiednich pojemników, które przygotowane są przy drzwiach wejściowych.

Procedury korzystania z czytelni

1. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować dłonie.

2. Miejsca przy komputerach można zajmować co drugie stanowisko.

3. W czytelni nie można korzystać z czasopism i zbioru podręcznego.

4. W czytelni jednocześnie mogą przebywać 4 osoby przy.

Procedury uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w szkole

PRZED ZAJĘCIAMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO • W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi, nie przejawiający objawów choroby.

• Uczniowie przed zajęciami, po spędzonej przerwie i dezynfekcji rąk dostępnymi w szkole środkami, czekają na nauczyciela przed salą sportową.

• Uczniowie udają się z nauczycielem do szatni celem przebrania się.

• Uczniowie przychodzą na zajęcia tylko z własnym strojem sportowym (obowiązuje zmienne obuwie sportowe).

• Istnieje możliwość wprowadzenia rotacji wchodzenia do szatni.

• Uczeń po zmianie stroju niezwłocznie udaje się na miejsce zbiórki wyznaczone przez nauczyciela.

W TRAKCIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

• Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela, zachowując bezpieczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust.

• Obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu sportowego bez pozwolenia nauczyciela.

• Uczniowie muszą zgłaszać nauczycielowi zmianę samopoczucia.

• Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się przy sprzyjających warunkach pogodowych z wykorzystaniem boisk zewnętrznych i terenu wokół szkoły, w celu zachowania dystansu społecznego .

PO ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

• Na przerwę uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do szatni celem przebrania się.

• Po przebraniu się uczniowie myją ręce, dezynfekują je dostępnymi środkami.

• Po zajęciach uczniowie udają się w miejsce wyznaczone do spędzania przerwy. • Po każdych zajęciach sala i szatnie są wietrzone.

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinien zostać zdezynfekowany po każdym użyciu, a podłoga zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01.09.2020r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy Pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

3. Treść dokumentu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły, tablicy informacyjnej w budynku szkoły. Zostaną z nią zapoznani Pracownicy Szkoły oraz Rodzice z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. Potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Rodzice przesyłają do Wychowawców klas przez e – dziennik. Gdyby Rodzic nie miał takiej możliwości, umawia się indywidualnie z Wychowawcą.

4. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły. Wnioskodawcą może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Komentarze są wyłączone dalej...

Matura próbna 2022

Komentarze są wyłączone dalej...

 • Zdjęcia ze szkolnych galerii

  IMG_1948 (Large) IMG_1852 (Large) stud2013-126 stud2013-61 zb-26-04-2013 (Large) 235 studniowka2012_15 amicus-12-2011-19 szymb2 amicus-12-2011-1 koncert-puk-3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 •  

  Styczeń 2022
  P W Ś C P S N
  « lis   lut »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Administrator danych osobowych ZS Paczków

  Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkól z siedzibą w Paczkowie przy ul.H. Kołłątaja 9, zwany dalej Administratorem: Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
  Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Ireneusz Kamiński, e-mail: iod@ckziu.nysa.pl

 • © 1996-2010 Zespół Szkół w Paczkowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP