DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE

Zespół Szkół w Paczkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z Decyzją wykonawczą Komisji ( UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Zespołu Szkół w Paczkowie : www.lopaczkow.pl

Data publikacji strony internetowej 2010 r.

Strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco .

Status strony internetowej

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ( załącznik do Ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r., poz. 858) strona internetowa:

 • Strona internetowa jest  zgodna pod względem technicznym i zawartych na niej treści.
 • Pliki JPEG, PDF, tekstowe DOC- redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików ,w miarę możliwości będziemy poprawiać osadzanie plików na stronie oraz formatować zgodnie z wymogami ( tagowania, struktura znaczników)
 • W przypadku niemożności odczytania dokumentów zamieszczonych na stronie, szkoła zobowiązuje się, po wcześniejszym powiadomieniu o takiej potrzebie w sekretariacie szkoły,  udostępnić czytelne dokumenty.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej  lub jakiegoś jej elementu Można również  zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje     o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu  do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,  lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek

do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność  architektoniczna

 1. Do budynku głównego przy ul. Kołłątaja 9 prowadzi wejście główne od frontu szkoły oraz  drugie wejście od ul. Narutowicza przez podwórko szkolne.
 2. Parter budynku tylko  częściowo jest dostępny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wejście z ul. Kołłątaja , aby dostać się na pozostałe piętra budynku można skorzystać  ze schodołazu, po wcześniejszym uprzedzeniu o wizycie w szkole.
 3. W celu przywołania pracownika szkoły można  nawiązać kontakt telefoniczny pod   numerem  774316440 albo bezpośrednio powiadomić woźną szkoły, która dozoruje wejście do szkoły.
 4. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 5. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w każdej sprawie  na parterze budynku szkoły .
 6. Szkoła posiada wyznaczone miejsca parkingowe  , w tym dla  osób niepełnosprawnych od strony ul. Narutowicza ( wejście od podwórka szkolnego).
 7. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10.  Do budynku sali gimnastycznej prowadzi wejście od ul. Spacerowej , brak możliwości wejścia dla osób niepełnosprawnych

11.  Szkoła nie posiada, w obu budynkach , podjazdu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

 1. Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey): shift+tab

  Zespół Szkół w Paczkowie

  ul. Kołłątaja 9

  48 – 370 Paczków

  tel. 774316440 – sekretariat

  e-mail:zspaczkow@gmail.com